Workforce Plus - Southampton (+44) 023 8033 2546

Tax Credit
Tax Credits pomogą przetrwać trudny okres niskich dochodów.

Co to są Tax Credits?
To dwa benefity: Child Tax Credit i Working Tax Credit wprowadzone w UK od 6 kwietnia 2003 roku. Zastąpiły one 3 dotychczasowe: Families Tax Credit, Disable Tax Credit i Children’s Tax Credit.

JEDEN CZY DWA?
Można starać się o jeden z nich lub obydwa (Child Tax Credit i Working Tax Credit łącznie) w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujecie. Benefity są przyznawane na dany rok podatkowy od 6 kwietnia do 6 kwietnia roku następnego. Mogą być przyznane w ciągu roku od dnia złożenia wniosku do końca roku podatkowego. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku wstecz. Przyznana kwota może zostać zmieniona, jeśli ulegnie zmianie Wasza sytuacja np. zmienią się Wasze dochody.

RAZEM CZY OSOBNO?
Wniosek możecie składać indywidualnie lub z partnerem, jeśli pozostajecie w związku. Partnerem może być mąż, żona a także osoba tej samej lub odmiennej płci mieszkająca z Wami. W przypadku separacji każdy z partnerów może wnioskować osobno. Zarówno Ty jak i Twój partner musicie być obywatelami krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej lub mieć prawo legalnego pobytu i oczywiście mieszkać w UK.

Kto może być uprawniony do pobierania Child Tax Credit?
Osoby, które:
- ukończyły 16 rok życia,
- są obywatelami krajów UE lub maja prawo pobytu i mieszkają w UK,
- są odpowiedzialne za dziecko do 16 roku życia lub młodą osobę do 20 roku życia, która pobiera naukę w wymiarze full-time,
- rocznie zarabiają mniej niż 50.000 funtów.

Kto może być uprawniony do pobierania Working Tax Credit?
Osoby, które:
- ukończyły 16 rok życia,
- sa obywatelami krajów UE lub mają prawo pobytu i mieszkają w UK,
- pracują conajmniej:
a/ 16 godzin w tygodniu oraz:
- są odpowiedzialne za dziecko lub młodą osobę,
- są niepełnosprawne uprawnione do benefitu dla niepełnosprawnych,
- ukończyły 50 rok życia i zaczęły pracować w ciagu 3 miesięcy i przez 6 miesięcy zanim otrzymały okreslone benefity.
b/ 30 godzin w tygodniu oraz:
- ukończyły 25 lat i pracują w dniu składania wniosku,
- maja ofertę pracy w dniu składania wniosku i zaczną pracę w ciągu 7 dni.

Liczba godzin pracy, które są brane pod uwagę przy określaniu uprawnień do Working Tax Credit :
- dla pracowników to godziny, które oni zwykle przepracują,
- dla pracowników zatrudnionych przez agencje to godziny, za które zwykle płaci im agencja,
- dla self-employed to godziny, za które zwykle mają płacone lub oczekują zapłaty.

Working Tax Credit na urlopie macierzyńskim i na chorobowym z powodu wypadku:
Inne zasady są stosowane przy określaniu uprawnień do Working Tax Credit dla osób na urlopie macierzyńskim i osób na chorobowym z powodu wypadku.

Pracownicy, ktorzy przebywaja na urlopie macierzyńskim będa traktowani jak otrzymujący wynagrodzenie za pracę jeśli udowodnią, że pracowały przed urlopem macierzyńskim lub adopcyjnym conajmniej 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to także self-employed.

Pracownicy lub self-employed, którzy przebywają na chorobowym i otrzymują pewną płatność lub National Insurance Credit, mogą być traktowani jako zajęci pracą zarobkową pod warunkiem, że udowodnią, iż pracowały przed uzyskaniem tej płatności, ale tylko przez 28 dni zaczynając od pierwszej wypłaty zasiłku:
- Statutory Sick Pay,
- lower rate short-term Incapacity Benefit,
- Income Support on the grounds of incapacity for work- but see below,
- National Insurance Credit on the grounds of Incapacity for Work.

Wnioskodawcy będą uważani za wykonujacych pracę zarobkową przez wymaganą liczbę godzin, jeśli nie mieli przerwy między pracami dłuższej niż 7 dni.

Working Tax Credit jest uzależniony od wysokości zarobków i jest dostepny dla osób o niskich dochodach. Nie bierze się tutaj pod uwagę majątku wnioskodawców, ale już dochody z majątku tak.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wnioskodawcy, którzy kwalifikują się do otrzymania Child Tax Credit lub Working Tax Credit powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, nawet jeśli oczekują zmiany zarobków (tzw. protective claim). Benefit może zostać wypłacony do 3 miesięcy wstecz. Protective claim jest bardzo ważny dla self-employed ponieważ ich dochody mogą ulegać nieoczekiwanym zmianom (jeśli Wasze zarobki będą niższe niż podane w zgoszeniu, to dostanie wyrównanie do 3 miesięcy wstecz, jeśli natomiast będą wyższe to będzie trzeba pieniądze zwrócić). Dlatego sam powinieneś pilnować poziomu swoich dochodów i natychmiast zawiadamiać urząd o ich zmianach. Pilnuj swoich pieniędzy, żebyś nie był zaskoczony, jak urząd upomni się o kilka tysięcy funtów i które będziesz potem musiał zwrócić! Jest to bardzo często występujące zjawisko, które prowadzi do dramatów i utraty płynności finansowej rodzin (długi!).

FORMULARZE:
Ten sam formularz TC 600 zarówno dla Child Tax Credit jak i dla Working Tax Credit.
Powinieneś go dostać w:
- HM Revenue and Customs Tax Credits,
- HM Revenue and Customs Enquiry Centres,
- local offices of the Departments for Work and Pensions (Department for Social Development in N. Ireland),
Możesz go znaleźć na stronie HM Revenue and Customs www.hmrc.gov.uk
Formularz może zostać złożony w imieniu wnioskodawcy jeśli nie jest on w stanie tego zrobić z powodu niezaradności życiowej.
Można go także wypełnić on-line i wtedy za dzień złożenia wniosku będzie uznany dzień otrzymania formularza przez HM Revenue and Customs.
Pamiętaj! ZAWSZE ZATRZYMUJ KOPIE!
Formularze, należy wysłać na adres:
HM Revenue and Customs, Tax Credits, Comben House, Farriers Way, Netherton L69 1BY

INFORMACJE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA TC 600:
- roczne dochody z poprzedniego roku podatkowego,
- dochody w aktualnym roku,
- P 45, P 60 i payslipy,
- podlegający opodatkowaniu Social Security Benefit,
- podlegające opodatkowaniu dodatki od pracodawcy np. samochód słuzbowy,
- kopie zwrotu podatku,
- dochody z emerytury,
- informacje o oszczędnościach, nieruchomościach, udziałach, polisach przekraczających kwotę 300 funtów,
- National Insurance Number,
- dane konta bankowego, na które które ma być przekazywany benefit,
- dane opiekunki z jej numerem pod jakim jest zarejestrowana jako child care i tygodniowe wydatki na opiekunkę.
Jeśli wnioskodawca nie dysponuje wykazem zarobków powinien powinien skontaktować się z lokalnym Urzędem Skarbowym, który udzieli potrzebnych informacji na piśmie.

ZMIANY WASZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
Osoby wnioskujące muszą poinformować o zmianach swoich zarobków jak najszybciej!
W przeciwnym razie możecie być ukarani, ponieważ zmiana sytuacji finansowej wpływa na wysokość przyznanego benefitu.
Należy także zgłaszać inne zmiany jeśli:
- osoba samotna wstąpiła w związek formalny lub nieformalny,
- osoba będąca w związku aktualnie jest samotna,
- wnioskodawca dostaje dofinansowanie na opiekę a przestał płacić opiekunce,
- koszty opieki nad dzieckiem zosłały obniżone więcej niż 10 funtów tygodniowo.

NADPŁATA
Jeżeli benefit został nadpłacony (overpayment) wnioskodawca ma obowiazek go zwrócić. Należy pamietać, że za podanie nieprawdziwych danych można zapłacić karę do 3000 funtów.
ODWOŁANIA OD DECYZJI
Od większości decyzji w sprawie przyznania benefitów wydanych przez HM Revenue and Customs można się odwoływać w ciągu 30 dni od daty wydania. W wyjątkowych przypadkach ze względu na szczególne okoliczności można odwoływać się w czasie do 13 miesięcy.

Autor: Magdalena Bąk,
Citizens Advice Bureau, Southampton
copyright Polish Style Magazine
This article first appeared in Polish Style Magazine in 2007

Southampton 023 8033 2546

Are you an employer looking for CNC Operators Setters Programmers? - click here for the clients area

email info@workforceplus.co.uk

© 2005-2015 Workforce Plus Limited (Employment Business) - Registered in England - Company No 7507702